Kochasz dzieci, nie pal śmieci

Już po raz kolejny Miasto Luboń wraz z Fundacją Ekologiczną ARKA organizuje akcję edukacyjną pt „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.  W szkołach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej pojawią się stosowne plakaty informujące o szkodliwym dla zdrowia i środowiska oddziaływaniu spalanych w piecach odpadów, a do budynków mieszkalnych dostarczone będą ulotki informacyjne.

W okresie jesienno – zimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza w mieście.

W wyniku spalania odpadów w instalacjach domowych do powietrza emitowane są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska związki chemiczne, które przyczyniają się do powstawania wielu chorób.

W procesach spalania istotne znaczenie ma temperatura spalania. Jeżeli jest zbyt niska w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200 – 500 °C) i towarzyszy mu emisja do atmosfery wielu zanieczyszczeń:

 • nieorganiczne związki chloru,
 • nieorganiczne związki fluoru,
 • tlenki azotu (NO i NO2),
 • dwutlenek siarki (SO2),
 • tlenek węgla (CO) – czad,
 • pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Paląc w domowym piecu odpadami, szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom.

Co można spalać?

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metodach odzysku (Dz. U. z 2006r. nr 75, poz. 527 ze zm.), dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.

Są to:

 • Odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej:  odpadowa masa roślinna,
 • Odpady z przetwórstwa drewna, odpady z kory i korka, trociny i wióry, ścinki, drewno, niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących  z obróbki płyt wiórowych
 • Opakowania – opakowania z papieru i tektury oraz opakowania z drewna
 • Odpady budowlane – drewno z budów i remontów o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi
 • Odpady z sortowania odpadów – papier i tektura oraz niezanieczyszczone drewno
 • Odpady z gospodarstw domowych – papier i tektura, niezanieczyszczone drewno
 • Odpady z targowisk – kartony

Odpady te mogą być spalane wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania danego rodzaju odpadów.

Zgodnie z art. 13 ust 3 ustawy o odpadach dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie tych odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Co grozi za spalanie odpadów?

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Ważne telefony

Jeżeli jesteście Państwo świadkami spalania odpadów, możecie zgłosić ten fakt Straży Miejskiej – nr tel: 61 813 19 86kategoria: aktualności, Urząd Miasta Luboń

Advertisment ad adsense adlogger