Siewca Roku 2012 – informacje i formularze zgłoszeniowe

Luboń Siewca RokuWraz z kolejną edycją plebiscytu Siewca Roku zostały wprowadzone zmiany w regulaminie. Zgłoszony kandydat nie musi zamieszkiwać na terenie Lubonia. Poprzedni zapis obowiązujący w zeszłym roku był przyczyną „cichej” rezygnacji na etapie nominacji Zbigniewa Trawki, dyrektora LOSiR. Przy okazji warto przypomnieć, że zgłaszanie osób powszechnie kojarzonych z otoczeniem Urzędu Miasta budziło kontrowersje w poprzedniej edycji plebiscytu. Obecny regulamin tylko częściowo uzdrowił Siewcę Roku w tym zakresie, gdyż jedynie w kategorii Życie Publiczne kandydatem do konkursu nie może być osoba zatrudniona w instytucji miejskiej na stanowisku kierowniczym oraz radnym obecnej kadencji Rady Miasta Luboń.

Organizator zastrzegł również,  że konkurs w danej kategorii może zostać nierozwiązany. Kapituła może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nominacji we wszystkich kategoriach, jeżeli uzna, że w danej kategorii żaden z kandydatów nie spełnia w wystarczającym stopniu kryteriów. Poniekąd jest to dobre rozwiązanie, gdyż nominowanie kogokolwiek na siłę wydaje się nie mieć sensu.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że nie ma możliwości zgłoszenia uwag dotyczących nominowanych. W poprzedniej edycji konkursu zgłoszenia mógł dokonać każdy w terminie 7 dni od daty opublikowania listy nominowanych.

Siewca Roku – informacje

Celem Konkursu jest promowanie osób i podmiotów, które mają istotny wpływ na życie kulturalne, popularyzację sportu, potencjał gospodarczy oraz aktywizację społeczności lokalnych miasta Luboń. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność na terenie Lubonia, jak również każdy z mieszkańców Lubonia.

Kandydatem do Konkursu może być osoba fizyczna i osoba prawna związana poprzez swoją działalność z miastem; nie ma wymogu zamieszkiwania przez kandydata na terenie Miasta Luboń. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano „Siewcy Roku” w danej kategorii. Listę nominowanych dla każdej z kategorii spośród zgłoszonych kandydatów ustalają Członkowie Kapituły w oparciu o następujące kryteria:

  1. w kategorii kultura – wpływ kandydata na życie kulturalne Miasta Luboń, osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, uzyskane nagrody i wyróżnienia.
  2. w kategorii sport – wpływ na popularyzację sportu w mieście Luboń, ranga odniesionych sukcesów w roku 2012 i dotychczasowej karierze sportowej.
  3. w kategorii biznes – oddziaływanie na potencjał gospodarczy miasta Luboń, działalność społeczna i charytatywna, osobisty wpływ kandydata na rozwój firmy, jakość zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskane certyfikaty i wyróżnienia, innowacyjność produktów i usług.
  4. życie publiczne – wpływ na aktywizację społeczności lokalnej, kształtowanie postaw obywatelskich, pomoc potrzebującym, budowanie dobrej marki miasta Luboń.

Po ogłoszeniu listy nominowanych Kapituła zbiera się ponownie w celu . Każdy Członków Kapituły tworzy listę rankingową nominowanych pozycjonując kandydatów na miejscach od 1 do 5. Laureatem w danej kategorii zostaje ten z nominowanych kandydatów, który po zsumowaniu punktacji list rankingowych wszystkich oceniających uzyska największą liczbę punktów. Ogłoszenie laureatów w każdej z kategorii nastąpi na uroczystej gali, 8 lutego br. o godz. 19:00 w Hotelu Poznańskim.  Każdy laureat danej kategorii otrzyma tytuł „Siewcy Roku”danego roku oraz statuetkę i certyfikat nagrody.

Dokumenty do pobrania

Luboński Dziennik Informacyjny LUBON.TV objął patronat nad tegoroczną edycją konkursu. Organizator dopuszcza skorzystanie z w/w formularzy w celu zgłoszenia kandydata do konkursu.

Zgłoszenia należy składać do dnia 31 stycznia 2013r za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail promocja@lubon.pl (wymagane osobiste lub telefoniczne uwierzytelnienie zgłoszenia- tel. 61 8130-141), pocztą lub osobiście w siedzibie organizatora, pod adresem: Urząd Miasta Luboń, plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń z dopiskiem Konkurs Siewca Roku.kategoria: aktualności, Siewca Roku 2012, Urząd Miasta Luboń

Advertisment ad adsense adlogger