LOSiR zostanie przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

LUBON-TV-140127181218

zdj. archiwalne

Na wczorajszej sesji Rady Miasta Luboń zagłosowano za przekształceniem Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki tej decyzji od 1 maja 2014 roku, zwiększona zostanie autonomia jednostki. Spółka będzie mogła samodzielnie pozyskiwać kapitał czy też decydować o inwestycjach.

Choć uchwała została podjęta przez aklamację, to jednak 1/3 radnych przyznała, że przez ostatnie wydarzenia i ujawnione fakty w sprawie działalności LOSiR – stracili zaufanie do burmistrza Dariusza Szmyta. 

LOSiR jako spółka to bez wątpliwości i dyskusji docelowy sposób działalności tej jednostki. Mając na uwadze ostatnie wydarzenia i ujawnione fakty niestety radni nie mogą mieć zaufania do Pana Burmistrza. Istotny dokument, jakim jest raport pokontrolny NIK-u oraz zarzuty i wyjaśnienia w nim zawarte nie zostały przez burmistrza przedstawione radnym. Takie podejście włodarza miasta nie daje naszym zdaniem gwarancji, że radni będą rzetelnie informowani o sytuacji spółki, a interes miasta nie będzie wystarczająco dopilnowany.

Wyrażamy nadzieję, że burmistrz oraz wybrany prezes spółki dołożą wszelkich starań, aby dotychczasowe błędy i niedopatrzenia nie powtórzyły się.


Magdalena Nyćkowiak-Filusz, Anna Stankowiak-Bożełko, Janusz Dagoń, Jakub Bielawski, Adam Dworczyk, Ewa Rogowicz, Andrzej Okupniak

W uzasadnieniu uchwały w sprawie przekształcenia Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czytamy:

Spółka wykonywać będzie zadania własne Miasta Luboń w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocji gminy a także wskazane Spółcezadania własne w zakresie dożywiania dzieci, młodzieży oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, starych, chorych i niepełnosprawnych oraz zadania związane z żywieniem dzieci w placówkach oświatowych; szczegółowy przedmiot działalności Spółki określi akt założycielski;

Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostka organizacyjna gminy działająca obecnie w formie zakładu budżetowego od lat wymaga wysokich nakładów finansowych w postaci środków przekazywanych zakładowi w formie dotacji na utrzymanie obiektów i urządzeń. Aktualny sposób funkcjonowania i struktura LOSiR nie są wystarczająco efektywne i nie nadążają za istniejącymi potrzebami formalnoprawnymi i ekonomicznymi.

Obecnie w Polsce, ze względu na wysoką sprawność i efektywność zarządzania infrastrukturą m.in. sportową czy rekreacyjną, coraz częściej stosowanym przez gminy rozwiązaniem jest powołanie spółek kapitałowych (spółki tego rodzaju funkcjonują już w gminach Jarocin, Lublin, Szamotuły czy mieście Siedlce).

Argumenty przemawiające za utworzeniem spółki z o.o. (przekształceniem w spółkę zakładu budżetowego) do zarządzania obiektami i urządzeniami sportowymi w porównaniu do jednostki organizacyjnej gminy są m.in. następujące:

 1. prowadzenie działalności w formie spółki zwiększa autonomią jednostki,
 2. relacje między spółką, a jej właścicielem są bardziej przejrzyste,
 3. spółka gospodaruje „na swoim” i jest zainteresowana redukcją kosztów, gdyż efekty oszczędności pozostają w przedsiębiorstwie, samodzielność motywuje do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku,
 4. spółka może rozszerzyć zakres działalności, przy jednoczesnym utrzymaniu zasad udostępniania obiektów sportowych mieszkańcom gminy,
 5. spółka posiada osobowość prawną dzięki czemu ma możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału, np. zaciągania kredytów, leasing lub wchodzenia w partnerstwo publicznoprawne,
 6. spółka może samodzielnie – oczywiście w porozumieniu z właścicielem – aplikować o środki pomocowe,
 7. wydzielenie, na zewnątrz budżetu gminy, zobowiązań wynikających z działalności spółki nie powoduje zwiększenia ogólnego zadłużenia budżetu,
 8. spółka daje możliwość samodzielnego prowadzenia działalności inwestycyjnej,
 9. spółka prawa handlowego ma wpływ na kierunki inwestowania i może na ten cel wygospodarować dodatkowe środki (jednocześnie gmina nie pozbawia się możliwości współdecydowania o inwestycjach),
 10. zarządzanie spółką jest bardziej elastyczne (ma ona większą swobodę w kształtowaniu systemów zatrudniania i wynagrodzeń – jej pracownicy nie są, jak w zakładzie budżetowym pracownikami samorządowymi; może też bardziej koncentrować się na oczekiwaniach odbiorców usług, gdyż rozliczana jest z efektów działania),
 11. szybciej reaguje na potrzeby klientów, choćby z uwagi na samodzielność w zarządzaniu zasobami spółki,
 12. spółka może korzystać z udogodnień przewidzianych dla przedsiębiorców, a niedostępnych dla gminy, jak np. w zakresie podatkowym.

Decyzja o utworzeniu spółki przez gminę (przekształceniu w spółkę zakładu budżetowego) zastrzeżona jest do wyłącznej kompetencji rady gminy. Do momentu przekształcenia zadania własne Miasta Luboń w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz inne zadania realizowane przez LOSiR wykonywane będą w dotychczasowej formie organizacyjnej, natomiast z chwilą przekształcenia zaczną być w sposób płynny realizowane przez spółkę. Nie zachodzi zatem obawa o zachowanie ciągłości zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w tej dziedzinie.kategoria: aktualności, Rada Miasta Luboń, Urząd Miasta Luboń

Advertisment ad adsense adlogger